Projekt začínáme projektovou přípravou, která řeší, kromě jiného, vazbu na terén, zahradu i okolní prostředí. Dále pak technické řešení, přípojky na média (voda, kanalizace, elektro, atd.), technologie. Vše s ohledem na specifika technologických postupů,časového harmonogramu a samozřejmě i cenu.

Po dokončení projektové přípravy následuje vlastní projekt. Projekty jsou vyhotovovány v různých stupních, od studie, projekt pro stavební povolení, projekt pro výběr dodavatele stavby, projekt realizační, až po projekt skutečného provedení stavby.

Provádíme kompletní projekty pozemních staveb (rodinné domy, bytové domy, byty, zahrady, kanceláře, výrobní haly, apod.). Projekty provádíme včetně projektů zdravotních instalací (rozvody vody a kanalizace), vytápění, elektroninstalací, požární signalizací, elektrického zabezpečení budov (EPZ, alarmy), klimatizace (vzduchotechniky).

projektem Vám rádi obstaráme i stanoviska veřejněprávních orgánů (např. stavební úřad) a organizací potřebných k vydání stavebního povolení, územního rozhodnutí, ohlášení apod.

V rámci Inženýrské činnosti pokrýváme práce řešící zajištění stavebního povolení, územního souhlasu, podání ohlášení stavby. Dále pak projednání s dotčenými orgány státní správy (stavební úřad, hygienická služba, apod.), a ostatními účastníky řízení (sousedy apod.). V neposlední řadě pak zajištění kolaudačního souhlasu a zajištění technického a autorského dozoru investora.

Projekty, zajištění stavebního povolení, autorský dozor, a další 

studie 001
studie 002
studie 003
 

Projektování staveb, inženýrská činnost

×

TOP